Follow

V. Černý "Nešlo o selektování pacientů na ventilátor, jednalo se o klinickou rozvahu o tom jaký typ intenzivní péče je u daného pacienta vhodný nebo nutný"
Oni se fakt neštítí zpochybnit cokoli, a ještě tak trapným způsobem.

ct24.ceskatelevize.cz/3264832-

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!