Follow

Baví mě argument, že můžeme otevřít např. Sportoviště (doplňte co chcete) protože tam nejsou žádné evidované nákazy jelikož nejčastějším místem nákazy jsou domácnosti a zaměstnání. Jestli ono to nebude tím, že jsou sportoviště (doplňte co chcete) zavřená :)

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!