RT @dostalondrej@twitter.com

Podle výčtu zákazů a nasazení vojska by nezávislý pozorovatel usoudil, že zase bez nás někde podepsali nějakou dohodu a okupovala nás cizí mocnost.
Velká část toho seznamu nemá s epidemií takřka nic společného, jde o ryzí šikanu. Zejména pohyb v přírodě, versus fungující fabriky. twitter.com/CT24zive/status/13

🐦🔗: twitter.com/dostalondrej/statu

Follow

@keddie Uznávám že opatření ve firmách jsou výsměch, přesto.. Nechtěl by se váš právník namísto rozporování protiepidemických opatření, které mu nepřísluší, raději zaměřit na usvědčení a potrestání viníků tohoto masového zabíjení?

Současnou situaci považuji za naprosté selhání skupin řídící epidemii na MZCR ať už jde o úmyslné promořování "Českou cestou" nebo o naprostou absenci plánu/cíle při nepochopení a podcenění situace.

twitter.com/jiri_kubik/status/

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!