Follow

Asi tak s ročním zpožděním, ale aspoň něco.
I když pokud by byl hlavním důvodem odchodu prof. Černého jen fakt že neumí komunikovat navenek tak je to pořád dost smutný.

"Premiér má k Duškovi i Černému zásadní výhrady. Černý navíc neumí komunikovat navenek."

neovlivni.cz/babis-hleda-vinik

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!