Existuje nějaká dobrá myšlenka, která by se nezvrhla v ideologii? Třeba ochrana přírody, z níž se teď stává zelená ideologie (rozuměj zelený růst, kdy sice vše bude zelené, ovšem celková spotřeba nadále poroste)? Nebo soukromé vlastnictví a svoboda, z níž se v praxi stává vykořisťování, konzum a hrabání peněz pro peníze? Tak co zbývá? Komunismus. Ten, který měl byl v zásadě křesťanským milováním a respektováním bližního svého, jenže se zvrhnul v procesy 50. let a následnou totalitu?

Ať už jakákoli myšlenka stála na začátku, na konci je zase nějaké ovládání mas. Každou myšlenku zneužijí hajzlové ku prospěchu svému, zatímco ostatní jim slepě důvěřují, že konají dobro. Pořád stejné schéma, tolikrát již opakované.

Lze vůbec v lidském světě nalézt něco, co by se tomu vymykalo?

Asi ne. Možná mají pravdu ti, kdo hlásají, že jediná útěcha spočívá v nalezení Boha. V příjetí něčeho iracionálního, a to právě proto, že to je iracionální; hledání smyslu v nesmyslu. Je to možná jako imaginární i. Uzemněním logiky dát světu smysl. Takový smysl, který ale bude stát mimo lidské konstrukty, a tudíž bude opravdový a pevný.

Follow

@mig A ve jménu víry pak lidé dělají ještě horší zrůdnosti, za které navíc odmítají převzít zodpovědnost, protože to tak přece chce ta imaginární osoba na obláčku a oni to nemohou ovlivnit... :)

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!