@danhampl zatím super aplikace,snad to nedopadne jak jabber 🤔

Follow

@zdenekkreml @danhampl Jak dopadl Jabber? Tohle je narozdíl od XMPP appka implementující nestandardní protokol.

@ondra
Jabber je super,jsem to myslel,že už ho používá málo lidí.Většinou lidem stačí bohužel Messenger nebo WhatsApp.

@danhampl

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!