Follow

All launching in 2020 and beyond will receive automatic updates directly from for at least 8 years since the device platform release.

I wish that was the norm with phones, TVs and other electronics as well.
Longer warranty, support and SW updates especially should be the subject of next big round of legislative push around the world.

aboutchromebooks.com/news/goog

@ondra doufám, že to bude další tlak na výrobce hardware, aby měli ovladače v mainline kernelu, protože to je jediný způsob, jak té délky podpory docílit. Dell a Lenovo už to mají pro své dodavatele jako podmínku. Dell garantuje u modelů s Linuxem podporu minimálně 5 let, reálná je však daleko delší.

@sesivany Jo, zrovna to píšu v reakci na komentář pod jiným příspěvkem. :) Pokud vím, mělo by to mít právě takový efekt, to by byla super zpráva.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!