@jackc Hmmm, podle popisku to vypadá, že by to mělo být totéž, ale mají v tom grafu výrazně jiné hodnoty, než já tahám z Ministerstva zdravotnictví...???

@fuxoft @jackc jenom na první pohled: v tabulce na fuxsoft.cz je 9.4. 244 pozitivních, ale v datových souborech od ministerstva je 257.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!