Jak přesný je vládní model šíření koronaviru? Nikdo neví, data i parametry modelu úředníci tají.

Proto jsem již 4. 4. požádal ÚZIS o zveřejnění tohoto modelu po vzoru Slovenska.

irozhlas.cz/komentare/koronavi

Follow

@keddie Ty každotýdenní tiskovky jsou vůbec celé jak kdyby vypadly z minulého režimu. Zainteresovaní "odborníci" se na nich chválí, jak zemřelo jen málo rizikových pacientů. Dušek bez jakéhokoliv podkladu neustále omílá, že "to je příroda" a virem se bude muset nakazit minimálně polovina populace. (Čímž nechá zbytečně umřít další tisíce lidí.) Pan Černý na svých "diapozitivech" [sic] používá naskenované ručně kreslené diagramy.
Záznamy pořízené na bramboru jsou taky něco: youtube.com/watch?v=7LOMQhFU4_

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!