Follow

@keddie Hlavní hygienička teď v poslanecké sněmovně říká, že za ~17 dnů zaznamenala krajská hygienická stanice 730 hodin trasovacích hovorů.
Na úterní tiskovce (youtu.be/-MIhwdY8L5I?t=1983) pak uvedla, že tamních 40 zaměstnanců pracuje i o víkendech až 18hodinové směny a pomáhají jim "téměř desítky" zaměstnanců dalších KHS.
I kdybych počítal jen 50 lidí tak každý z nich těch 17 dnů nevolal průměrně ani hodinu denně.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!