Vedení musí jít příkladem.

Je jedno zda jde o soukromou instituci či stát. Pokud toho není schopné, tak je to špatné. V krizi velmi špatné.

Prosím vás, buďte zodpovědnější než Prymula a Faltýnek! Není to tak těžké.

blesk.cz/clanek/zpravy-koronav

Téma jsem dnes ráno i otevřel v poslanecké sněmovně.

Show thread
Follow

@keddie Nejlepší ministr zdravotnictví by teď byl prezident lékařské komory Milan Kubek.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!