Myslím si, že z PR hlediska je opoziční odmítnutí nouzového stavu sebevražda. Teď by právě mohla opozice ukázat, že je schopna se sjednotit a kývnout společně na nouzový stav, ovšem s jasně řečenými požadavky. (Možná se to děje, ale není to vidět - a co není vidět, jako by nebylo.) Přijde mi to hašteření zrovna teď krátkozraké. A přitom by právě teď, z PR hlediska, šlo toho celého tak skvěle využít! Ale ne, každej si pojede svou "polívčičku"...

@mig Přesně to si myslím i já.Asi to nebylo to nejlepší a ještě to může Babiš hodit na hejtmany.

@zdenekkreml @mig migu tys neviděl ta doprovodná hlasování? ANO chce nouzový stav, ale návrhy na konkrétní opatření je nezajímají (když nejsou jejich). Vždyť Babiš nechtěl jednat ani o tom nouzovém stavu. A jak si představuješ sjednocení opozice s komančema nebo SPD, kteří jsou úplně mimo? Zkus spočítat mandáty. "Nouzový stav s jasnými požadavky" - kdes byl poslední rok? :) :(

Follow

@jackc Všechna hlasování jsem pravda neviděl ale z vyjádření všech leaderů demobloku jsem slyšel jen fňukání a nic co by pomohlo situaci nezhoršit. Pokud vím, pro prodloužení chybělo jen 6 hlasů?
@zdenekkreml @mig

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!