Evropské země se svým přístupem k očkování de facto rozdělily na 27 téměř nezávislých vzorků pro zkoumání vztahu mezi proočkováním populace a úmrtností na COVID. Trend je jasný, i když není stoprocentní, očkování zvyšuje šance na přežití. Očkujte se, prosím.

Follow

@mikulas_peksa Vzhledem k postupnému poklesu účinku vakcín by byl trend markantnější při zohlednění úmrtí lidí očkovaných pouze v posledních 5 měsících. Jinak samozřejmě souhlas.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!