Follow

@mirek Ten nesouhlas po takovém výkonu je celkem krutý. :) Docela by mě zajímalo, kolikrát za den to vydrží.

Sign in to participate in the conversation
Unextro

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!